General

Profile

Home

Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng - Quản lý công việc
  • Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm.
  • Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động.
  • Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý
  • Gắn kết và phục vụ cộng đồng